پنج‌شنبه/ 17 آذر / 1401
رد القافیه

آرایه های ادبی

طرد و عکس

طرد و عکس و همه چیز درباره آن

طرد و عکس به این معنی است که مصراع اول را با تقدیم و تاخیر در مصراع دوم تکرار کنند. بوستان بر سرو دارد آن نگار دلستان / آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان

اعنات یا التزام

اعنات یا التزام و نکاتی پیرامون آن

اعنات یا التزام را لزوم مالایلزم نیز می‌گویند و به این معنی است که شاعر یا نویسنده به قصد آرایش کلام یا هنرنمایی آوردن حرفی یا کلمه‌ای را ملتزم شود که اصلا لازم نیست.

تکرار واژه

تکرار واژه و همه چیز درباره آن

تکرار واژه به این معنی است که کلمه‌ای در جمله یا مصراع دو یا چند بار تکرار شود. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من / از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم