دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تکرار هجا

آرایه های ادبی

تکرار هجا

تکرار هجا و تمام نکات پیرامون آن

تکرار هجا به معنی تکرار یک هجا در متن است. مثال: من از جهان بی تفاوتی‌ها فکرها و حرف‌ها و صداها می‌آیم…  هجای ( ها ) تکرار شده است.

تکرار و انواع آن

تکرار و انواع آن را بیشتر بشناسید

در این مطلب به تکرار و انواع آن که یکی از زیرمجموعه های بدیع لفظی است، پرداخته ایم. تکرار یک حرف، حرکت، کلمه و یا جمله را می‌گویند به شکلی که باعث افزایش موسیقی کلام شود.

جناس زاید

جناس زاید و بررسی انواع آن

جناس زاید به این معنی است که یکی از کلمات نسبت به دیگری یک هجا بیشتر داشته باشد. جناس زاید سه بخش دارد: مزید / وسط / مذیّل