دوشنبه/ 10 مهر / 1402
جناس مضارع

آرایه های ادبی

سجع متوازن

سجع متوازن و ذکر تمام نکات پیرامون آن

وقتی کلمات در وزن یکسان و در حرف روی مختلف باشند، سجع متوازن می گوییم. به طور کلی می‌توان این فرمول‌ را برای سجع متوازن ارایه داد: وزن یکی و روی مختلف = سجع متوازن