دوشنبه/ 10 مهر / 1402
سجع مطرف

آرایه های ادبی

علم بدیع و انواع آن

علم بدیع و انواع آن

بدیع یکی از علوم بلاغی است که در کنار بیان و معانی سه دانش را تشکیل می دهند که راجع به وجوه زیبایی و حسن کلام سخن می گویند.