برچسب : آسیب روانی

بهداشت و سلامت سلامت کودک

آسیب های روحی و روانی در دوره قرنطینه کرونا ویروس به ویژه برای کودکان

کودک من
همه در معرض آسیب هستیم، پدر، مادر، سالخورده و کودک، پزشک، بیمار، درمانگر، درمان جو و... و صد البته که بیماران، کودکان، سالخوردگان و افراد با زمینه های قبلی مشکلات روحی و روانی بیشتر در...