برچسب : آسیب شناسی

ادبیات ادبیات و هنر هنر

آن یار مهربان / کتاب و کتابخوانی(۲)

امیرپاکنژاد
اهمیت کتاب و کتابخوانی ... اگر به تعریف ساده‌ای از رسانه یعنی مجرایی برای انتقال پیام که در یک سوی آن فرستنده و در دیگر سوی آن گیرنده یا مخاطب قرار دارد، بسنده کنیم آنگاه...