برچسب : آموزس خیاطی آسان

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین (قسمت چهارم)

خیاط باشی
آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین...در ادامه توضیحات قسمت های قبل به توضیح ابزار و وسایل مورد نیاز برای یادگیری روش گرلاوین می پردازیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین (قسمت سوم)

خیاط باشی
آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین-قسمت سوم در ادامه توضیحات قسمت های قبل به توضیح ابزار و وسایل مورد نیاز برای یادگیری روش گرلاوین می پردازیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن فون شماره ۳

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن فون شماره 3 ابتدا الگوی اولیه را می کشیم و ویژگی های اندامی مورد نیاز را بر روی آن اجرا می کنیم....