برچسب : آموزش الگوی یقه هفت

خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی یقه هفت

خیاطی آسان
انواع یقه های هفت، اندام و گردن را کشیده و بلندتر نشان می دهند، از این رو برای افرادی با صورت گرد و اندام درشت بسیار مناسب است....