برچسب : آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169

بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م

محمد مهدیان
پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل...