برچسب : آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م

بخشنامه ها مالیات

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۹۵ ق.م.م موضوع: اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه های شماره...