برچسب : آیین نامه اجرایی

بخشنامه ها مالیات

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۹۵ ق.م.م موضوع: اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه های شماره...
بخشنامه ها مالیات

ابلاغ آیین نامه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست...
راهکارهای مالیاتی مالیات

تقسیم بندی مشاغل بر اساس آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
آیین نامه اجرائی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اصلی ترین دستور العمل برای تعیین تکالیف و وظایف قانونی مؤدیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته شده است....
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) اصلاحی ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۶ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دسته: تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م موضوع: اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی ق.م.م مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ به پیوست...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۹ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ دسته: تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در رابطه با ابطال ردیف ۵...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دسته: ماده ۲۱۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای...
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه مالیاتی در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۴۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ارسال تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم...
بخشنامه ها مالیات

احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۳۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ دسته: احکام مالیاتی قانون بودجه کل کشور موضوع: احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور    ...