برچسب : ابن سینا

ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل هفتم)

محمد زکی زاده
رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا فصل هفتم / در خاتمه فصول و اینکه همه موجودات عالم عاشق خیر مطلقند ...خبر مطلق و علت اولی نظر به آن جود و بخشش ذاتی خود مایل...
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل ششم)

محمد زکی زاده
رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا فصل ششم / در بیان عشق نفوس الهیه و اینکه علت اولی، خیر مطلق و دارای جمیع خیرات و معشوق نفوس الهیه است....
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل پنجم)

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل پنجم / در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه ... سه چیز است که به دنبال عشق به صور حسنه ممکن است پدید آید:...
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل چهارم)

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل چهارم / در بیان عشق نفوس حیوانی ... چیزی که نزد عوام مشهور و قابل انکار نیست قوه شهویه حیوانی است و معشوق این قوه در عموم حیوانات سوای...
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل سوم)

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل سوم / در بیان وجود عشق در نفوس و صور نباتات ... عشق مختص به قوه مغذّیه که سبب و مبدا شوق اوست برای غذا در موقع احتیاج و...
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل دوم)

محمد زکی زاده
رساله عشق ابو علی سینا فصل دوم / در بیان وجود عشق در بسایط غیر حیّه ... اما عشق غریزی صورت، از دو وجه ثابت می شود: یکی آن است که همیشه اوقات ملازم با...
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل اول)

محمد زکی زاده
وجود این عشق در سرشت جمیع موجودات، مخمر و غیر مفارق است؛ چه اگر مفارق باشد و لازمه ذات آنها نباشد لازم می آید که به عشق دیگری محتاج شوند تا بتوانند آن عشق کلی...
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (مقدمه)

محمد زکی زاده
چنین فرماید رئیس فلاسفه اسلام، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن سینا در جواب سوال شیخ ابوعبدالله فقیه معصومی: این رساله ای که بنا به خواهش تو در بیان ماهیت عشق نوشته ام، مشتمل است...
رمزهای موفقیت موفقیت

آرزوی بازگشت به زندگی

مهسا زکی زاده
آرزوی بازگشت به زندگی اگر می‌دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می‌کنید می‌دانستید. ابن سینا مجله اینترنتی...