سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
بر سر اولاد آدم هر چه آید بگذرد

احمد شاملو

این رشته سر دراز دارد

این رشته سر دراز دارد

این رشته سر دراز دارد یعنی این ماجرا به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت. این امر به درازا خواهد کشید.

اول رفیق دوم طریق

اول رفیق دوم طریق

اول رفیق دوم طریق یعنی پیش از اقدام به هر کاری باید همراه و هم قدم پیدا کرد. در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

اندک دان بسیار گو است

اندک دان بسیار گو است

اندک دان بسیار گو است یعنی بسیارگویی و پر حرفی نشانه کم دانشی است. در مطلب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.