سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
از چنگ دزد در آوردن و به چنگ رمال انداختن

احمد شاملو

امشب همه شب کمچه زدی حلوا کو؟

امشب همه شب کمچه زدی حلوا کو؟

امشب همه شب کمچه زدی حلوا کو؟ یعنی از آن همه تلاش و تقلا چه بهره ای برداشتی؟ و در ادامه مشابه این عبارت را نیز آورده ایم.

برف انبار کردن

برف انبار کردن

برف انبار کردن یعنی نزد خود به امید حساب های غیرقابل وصول دل خوش داشتن. در مطلب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

امسال برای یکی مان زن بگیر سال دیگه برای داداشم

امسال برای یکی مان زن بگیر سال دیگه برای داداشم

امسال برای یکی مان زن بگیر سال دیگه برای داداشم را معمولا در جواب کسی می آورند که به خیال خود زرنگی کرده با نادان شمردن دیگران تلاش کرده باشد سود خود را زیر پیشنهادی که ظاهرا متضمن سود دیگران است، نهان کند.

امتحان را گربه نخورده

امتحان را گربه نخورده

امتحان را گربه نخورده یعنی می توان همه چیز را ابتدا آزمود. در مطالب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.