برچسب : ادبیات کودکانه

ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه گریه نکن بابات میاد

نویسنده
دست کوچولو، پا کوچولو / گریه نکن بابات میاد / تا خونه همسایه‌ها / صدای گریه‌هات میاد / گُشنه شدی؟ شیرت بدم...
ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

نویسنده
تا تلفن صدا کرد / خنده‌کنان دویدم / صدای بابایم را / از توی آن شنیدم / شنیدم او لپم را / مثل همیشه بوسید...