برچسب : استاد صمدی آملی

عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قدر خود بشناس)/۲

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس پنجم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هفتم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (اعتدال ربیعی و خریفی)

محمد مهدیان
چون دایره منطقه البروج با معدل النهار تقاطع می‌کند، همیشه نیمی از آن در شمال معدل النهار بود و نیم دیگر در جنوب آن. و چون شمس در سطح منطقه البروج است یعنی دائماً ملازم...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قدر خود بشناس)/۱

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس پنجم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (مدارات عرضی)

محمد مهدیان
در حرکت ثانیه (حرکت بر اساس منطقه البروج) نیز همانند حرکت اولی (حرکت بر اساس معدل النهار) دارای دایره های کوچکتر موازی با منطقه بر اساس نقاط مفروض هستند که البته به دایره های موازی...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قدر خود بشناس)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس ششم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره منطقه البروج)

محمد مهدیان
در مقابل حرکت اولی، حرکت ثانیه است که حرکت ستارگان ثابت است که مانند حرکت اولی به آسانی معلوم نگردد، بلکه به رصد معلوم گردد. منطقه حرکت ثانیه را -یعنی حرکت عظیمیه فلکه ثوابت را-...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قله قاف)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس ششم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره معدل النهار)

محمد مهدیان
منطقه حرکت اولی را که از دوائر عظام است، دایره معدل النهار گویند. و به اطلاق معدل النهار و به تخفیف معدل نامند و از آن تعبیر به منطقه فلک اعلی و اعظم، و منطقه...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (سوزش عشق حقیقی در مقام حضور)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس ششم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس سوم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (حرکت و اقسام آن)

محمد مهدیان
حرکت خواه فلکی و خواه غیر فلکی، به بسیطه و مختلفه منقسم می‌شود. ولکن به اقتضای بحث منظور حرکت فلکی است. حرکت بسیطه را حرکت متشابهه نیز گویند....