یکشنبه/ 14 آذر / 1400

منتخب سردبیر

آخرین مطالب

برچسب: استاد صمدی آملی

بهشت ذاتی عارف نیست

بهشت ذاتی عارف نیست / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

جلوتر که می‌روید، می‌بینید که اصلاً او یکی است و یکی، قرب و بعد ندارد؛ زیرا وقتی توحید الصمد و غیرمتناهی شد، چه از چه و که از که دور است؟ اصلا دو تا کجاست تا این یکی به آن یکی نزدیک و یا از آن دور شود؟

جایگاه زاهد دوستدار بهشت، در مقام توحید صمدی

جایگاه زاهد دوستدار بهشت، در مقام توحید صمدی / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

از دیدگاه انسان مراقب عرفانی و آنکه به قله شامخ توحید صمدی رسیده، زاهد هم از پیشگاه الهی رانده‌ شده و مطرود است؛ چراکه او هم همانند جهنمی، از خداوند گریزان است. جهنمی از خدا می‌گریزد و به جهنم می‌رود، ولی بهشتی از خدا می‌گریزد و به سوی بهشت می‌رود.

جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی

جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

در مراقبت عرفانی، چه در عرفان نظری، چه در عرفان عملی، شخص مراقب، باید توحید را قوی بفرماید و به‌ حقیقت خداشناس شود؛ آن‌ طور که قرآن در مقام توحیدش، حق متعال را در آیات و سُوَر گوناگون مطرح می‌فرماید.

موت ارادی انسان ساز است

موت ارادی انسان ساز است / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم)

موت ارادی انسان ساز است / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم): در کتاب‌های فقه و اخلاق، تمام همت دین در این است که نفس را تا موقعی که با این جسم طبیعی است، به موت ارادی برساند و او را بمیراند، نه این‌ که با موت طبیعی بمیرد و ببیند چه خبر می‌شود. مردن به موت ارادی کمال است.

موت طبیعی کمال نیست

موت طبیعی کمال نیست / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم)

موت طبیعی کمال نیست / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم): آنچه کمال است موت ارادی است. البته در موت طبیعی ماوراء طبیعت مکشوف می‌شود و نفس چون تجرّد دارد، به‌ محض اینکه از کثرت جسم مادی دست برداشت، می‌بیند حرکت جوهری بر او جلوه کرده‌ است؛ زیرا ذات او مجرّد است و با عالم تجرّد مشابهت دارد و این مشابهت و سنخیت سبب حصول ادراک است که این ادراک، یا شیرین و لذت آور است یا دهشت‌ آور و وحشت‌ آور.

تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهاردهم (تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت)

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهاردهم (تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت): اگر نفس را به کارهای نیک مشغول کند، دیگر نفس وقت نمی‌کند از این کار منصرف شود و به‌ دنبال امور دیگران رود؛ لذا فرمودند به اشتغالات حلال خود هم‌ جهت بدهید.

امام حسین / اربعین حسینی

در محضر استاد صمدی آملی / به بهانه اربعین حسینی

در زیارت اربعین به محضر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام، سلام می دهیم: سلام بر کسی که َقَتیلِ الْعَبَراتِ است، سلام بر کسی که اَسیرِ الْکُرُباتِ است، اسیر کُربَتها شده، اصلاً آقاجان اسیر سختی شده است.

بهشت ذاتی عارف نیست

بهشت ذاتی عارف نیست / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

جلوتر که می‌روید، می‌بینید که اصلاً او یکی است و یکی، قرب و بعد ندارد؛ زیرا وقتی توحید الصمد و غیرمتناهی شد، چه از چه و که از که دور است؟ اصلا دو تا کجاست تا این یکی به آن یکی نزدیک و یا از آن دور شود؟

جایگاه زاهد دوستدار بهشت، در مقام توحید صمدی

جایگاه زاهد دوستدار بهشت، در مقام توحید صمدی / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

از دیدگاه انسان مراقب عرفانی و آنکه به قله شامخ توحید صمدی رسیده، زاهد هم از پیشگاه الهی رانده‌ شده و مطرود است؛ چراکه او هم همانند جهنمی، از خداوند گریزان است. جهنمی از خدا می‌گریزد و به جهنم می‌رود، ولی بهشتی از خدا می‌گریزد و به سوی بهشت می‌رود.

جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی

جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی / حضور و مراقبت (مجلس پانزدهم)

در مراقبت عرفانی، چه در عرفان نظری، چه در عرفان عملی، شخص مراقب، باید توحید را قوی بفرماید و به‌ حقیقت خداشناس شود؛ آن‌ طور که قرآن در مقام توحیدش، حق متعال را در آیات و سُوَر گوناگون مطرح می‌فرماید.

موت ارادی انسان ساز است

موت ارادی انسان ساز است / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم)

موت ارادی انسان ساز است / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم): در کتاب‌های فقه و اخلاق، تمام همت دین در این است که نفس را تا موقعی که با این جسم طبیعی است، به موت ارادی برساند و او را بمیراند، نه این‌ که با موت طبیعی بمیرد و ببیند چه خبر می‌شود. مردن به موت ارادی کمال است.

موت طبیعی کمال نیست

موت طبیعی کمال نیست / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم)

موت طبیعی کمال نیست / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم): آنچه کمال است موت ارادی است. البته در موت طبیعی ماوراء طبیعت مکشوف می‌شود و نفس چون تجرّد دارد، به‌ محض اینکه از کثرت جسم مادی دست برداشت، می‌بیند حرکت جوهری بر او جلوه کرده‌ است؛ زیرا ذات او مجرّد است و با عالم تجرّد مشابهت دارد و این مشابهت و سنخیت سبب حصول ادراک است که این ادراک، یا شیرین و لذت آور است یا دهشت‌ آور و وحشت‌ آور.

تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهاردهم (تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت)

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهاردهم (تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت): اگر نفس را به کارهای نیک مشغول کند، دیگر نفس وقت نمی‌کند از این کار منصرف شود و به‌ دنبال امور دیگران رود؛ لذا فرمودند به اشتغالات حلال خود هم‌ جهت بدهید.

امام حسین / اربعین حسینی

در محضر استاد صمدی آملی / به بهانه اربعین حسینی

در زیارت اربعین به محضر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام، سلام می دهیم: سلام بر کسی که َقَتیلِ الْعَبَراتِ است، سلام بر کسی که اَسیرِ الْکُرُباتِ است، اسیر کُربَتها شده، اصلاً آقاجان اسیر سختی شده است.

اسکرول به بالا