چهارشنبه/ 12 بهمن / 1401
جنگل رودبارک

استان سمنان

جنگل رودبارک

جنگل رودبارک سمنان

جنگل رودبارک سمنان در دامنه رشته کوه های البرز و در ۶۸ کیلومتری شمال شرق شهمیرزاد قرار دارد.