دوشنبه/ 26 اردیبهشت / 1401

جنگل رودبارک

استان سمنان

جنگل رودبارک

جنگل رودبارک سمنان

جنگل رودبارک سمنان در دامنه رشته کوه های البرز و در ۶۸ کیلومتری شمال شرق شهمیرزاد قرار دارد.