برچسب : اسناد (اوراق) تسویه خزانه

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۸ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دسته: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه...