برچسب : امام زمان

حکمت و فلسفه زندگینامه افراد موفق عارفانه

زندگینامه امام حسن عسکری علیه السلام

محمد مهدی صدقی
امام حسن عسکری علیه السلام تحت فشارها و محدودیت های زیادی از طرف خلفای عباسی زندگی می کرد، چرا که در آن دوران شـیعه بـه صورت یک قدرت عظیم در عراق درآمده بـود و این...