برچسب : امانتداری

ادبیات

بررسی و تأمل در باب بیست و دوم قابوس نامه

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب بیست و دوم قابوس نامه ... ای جوانمرد زر خویش بازستان و پس برو که امروز از شغل خویش فروماندم از این نگاه داشتن امانت تو....