برچسب : امتیاز فیش حج

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص رفع ابهام در نحوه محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ دسته: بندهای (۱) و (۳) ماده ۱۷ ق.م.م موضوع: رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سؤالات و ابهامات...