برچسب : املاک

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۰: مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۸: در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده (۵۲) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۷: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۶: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات، بر درآمد نقل و انتقال مزبور...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۵: از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که ‌اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه‌ مشمول مقررات این فصل خواهند بود. تبصره ۱...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۴: در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۲: در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی ‌معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۱: زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده ‌است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث ‌شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط...