برچسب : اندازه سر نوزاد

سلامت کودک

بررسی بزرگی یا کوچکی سر نوزاد

کودک من
نوزادان با دور سر متفاوت به دنیا می‌آیند. اما اگر دور سر نوزاد یا کودک بر مبنای نمودارهای موجود، بیش از حد معمول بزرگ یا کوچک باشد، باید مورد توجه قرار گیرد....
سلامت کودک

نگاهی به وضعیت ظاهری نوزاد _ بخش دوم_ جمجمه

کودک من
ظاهر نوزاد   جمجمه مامای من دور سرم را اندازه گرفت و درجایی یادداشت کرد. پزشکم سر مرا دقیقاً معاینه کرد. روی هم رفتن استخوان های جمجمه‌ مرا اذیت نمی‌کرد. در هنگام تولد به‌سختی سرم...