برچسب : اندام خصوصی کودک

بهداشت و سلامت سلامت کودک

مراقبت از کودکان در برابر آزار جنسی / قانون لباس زیر

کودک من
باید دقت کنید لازم نیست وقتی با کودکان صحبت می کنید از کلمه آزار جنسی استفاده کنید؛ فقط کافیست قانون لباس زیر را به کودک خود آموزش دهید....