برچسب : اندرو متیسون

روانشناسی موفقیت

انسان در زندگی چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد

مهسا زکی زاده
انسان در زندگی چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد انسان در زندگی خود همان چیزی را به طرف خود جذب می کند که انتظارش را دارد؛ ورزشکاری که به...