برچسب : انقلاب صیفی

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهاردهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (تقسیم کره به بروج)

محمد مهدیان
پس مجموع فلک ثوابت از توهم ترسیم دوائر ششگانه بر روی منطقه البروج، به دوازده قسم متساوی تقسیم می شود، و هر قسم که بین دو نصف دائره از دو دائره عرض از قطب تا...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هشتم دروس هیئت (دایره ماره به اقطاب اربعه)

محمد مهدیان
حال بدان که اقصر قوسی از دایره ماره به اقطاب اربعه در میان دو منطقه معدل النهار و منطقه البروج یا میان دو قطب ایشان افتد آن را میل کلّی گویند در ازای میول جزئیه...