برچسب : انوشیروان

ادبیات

بررسی و تأمل در باب هشتم قابوس نامه عنصرالمعالی (در یادکردن پندهای نوشین روان) – قسمت اول

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب هشتم قابوس نامه عنصرالمعالی (دریادکردن پندهای نوشین روان) - قسمت اول...اول گفت: تا روز و شب آینده و رونده است از گردش حالها شگفت مدار....
رمزهای موفقیت

معجون آرامش

مهسا زکی زاده
معجون آرامش روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه‌ای تاریک به زندانش افکند و فرمود او را به زنجیر بستند. چون روزی چند بر این حال بود، کسری کسانی را فرستاد تا از...