برچسب : انگل

سلامت کودک

بیماری های انگلی _ انگل روده ای آسکاریس

کودک من
متاسفانه بیماری های انگلی متنوع اند و علایم بالینی هریک متفاوت است، بنابراین اینگونه نیست که این موجودات انگلی همه یک مشخصه داشته باشند و یک علامت ایجاد کنند....