برچسب : انیک کوژآن

معرفی کتاب

معرفی کتاب «حرمسرای قذافی» نوشته آنیک کوژان

نویسنده
حرمسرای قذافی زندگینامه قذافی نیست و خواننده نباید به این کتاب همچون زندگینامه سیاسی قذافی نگاه کند. این کتاب، در واقع فقط به یک وجه هولناک از زندگی قذافی می‌پردازد؛ وجهی که عملا تبدیل به...