برچسب : اوراق بیمه اتکایی

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در ارتباط با «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۸/۹۹ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دسته: تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م موضوع: اعلام شمول تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق...