برچسب : ایام مرخصی استفاده نشده

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۱ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دسته: بند ۵ ماده ۹۱ و بند ۲ ماده ۱۴۸ موضوع: ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده – حق بیمه سهم کارفرما...