برچسب : ایراد الگو

آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش برطرف کردن ایراد باسن در الگو

آنجل
بعد از کشیدن الگو بر اساس قد پهلو و تبدیل الگو به الگوی فون، از انتهای پنس جلو و پشت، خطی به طرفین چپ و راست می کشیم....