برچسب : باب اول گلستان

ادبیات ادبیات و هنر

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت آخر)

محمد زکی زاده
باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت آخر)... گفت: از بهر چنین روزی نگاه می داشتم که حکما گفته اند: دوست را چندان قوّت مده که اگر دشمن گردد برتو غالب شود....
ادبیات ادبیات و هنر

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت ششم) ... مَلِک را سیرت حق شناسی از او پسند آمد و خلعت و نعمت بخشید و عذر خواست که خطا کردم که تو را بی...
ادبیات ادبیات و هنر

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت پنجم) ... گفت: خاموش! که اگر حسودان بغرض گویند شترست و گرفتار آیم که را غم تخلیص من باشد تا تفتیش حال من کند؟...
ادبیات

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت چهارم)... یکی از وزرا معزول خلع شد به حلقه درویشان درآمد. برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد....
ادبیات

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت سوم) ... درویش آن نقد و جنس را به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و بطمع بازآمد....
ادبیات

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت دوم) ... پدر را از این حال آگهی دادند. برادرانش را بخواند و گوشمالی بواجب بداد. پس هریک را از اطراف بلاد حصّه ای مَرضیّ معین...
ادبیات داستان کوتاه

باب اول گلستان سعدی / در سیرت پادشاهان (قسمت اول)

محمد زکی زاده
باب اول گلستان سعدی / درسیرت پادشاهان (قسمت اول)... ملک روی از این سخن درهم کشید و گفت: مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست....