دوشنبه/ 7 فروردین / 1402

باب دوم گلستان سعدی

باب دوم حکایت 10

حکایت ترک دنیا به مردم آموزند

در این مطلب حکایت ترک دنیا به مردم آموزند / خویشتن سیم و غله اندوزند را به همراه معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت برید.

باب دوم حکایت 8

حکایت زن بد در سرای مرد نکو

در این مطلب حکایت زن بد در سرای مرد نکو / هم در این عالم است دوزخ او با مصرع معروف پای در زنجیر پیش دوستان را با معنی کامل برای شما آورده ایم.

باب دوم حکایت 4

حکایت یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی

در این مطلب حکایت یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی با مصرع معروف نبیند مدعی جز خویشتن را به همراه معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید.