برچسب : باب دوم گلستان سعدی

ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت آخر)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت آخر) ... پادشاهی به چشم حقارت در طایفه درویشان نظر کرد. یکی ازان میان بفراست دریافت....
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت یازدهم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت یازدهم)... بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا(۱). گفت: کمینه(۲) آن که مراد خاطر(۳) یاران بر مصالح خویش مقدّم دارد....
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت دهم)

محمد زکی زاده
در اخلاق درویشان - قسمت دهم... پدر گفت: ای پسر، بمجرد این خیال باطل(۴) نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلالت(۵) منسوب کردن...
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت نهم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت نهم)... یکی از متعبّدان شام چند سال در بیشه ای زندگانی کردی و برگ درختان خوردی. یکی از پادشاهان آن طرف بحکم زیارت به نزدیک او...
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت هشتم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت هشتم) ... از صحبت یاران دمشقم ملالتی(۱) پدید آمده بود؛ سر در بیابان قدس(۲) نهادم و با حیوانات انس گرفتم....
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت هفتم) ... گله کردم پیش یکی از مشایخ که فلان به فساد من گواهی داده است. گفت: به صلاحش خجل کن....
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت ششم) ... بخشایش الهی گمشده ای را در مناهی(۱) چراغ توفیق فرا راه داشت(۲) تا به حلقه اهل تحقیق(۳) در آمد....
ادبیات

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت پنجم)... یکی از پادشاهان پارسایی را دید، گفت: هیچت از ما یاد می آید؟ گفت: بلی، هر وقت که خدای را فراموش می‌کنم....
ادبیات

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت چهارم) ...یاد دارم که در ایام طفلی مُتَعَبد(۱) بودمی و شب خیز (۲)و مولع(۳) زهد و پرهیز....
ادبیات

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت سوم)... زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند کم تر ازان خورد که ارادت(۱) او بود....