جمعه/ 11 فروردین / 1402

باب سوم گلستان سعدی

باب سوم گلستان

حکایت آن شنیدستی که روزی تاجری

در این مطلب حکایت آن شنیدستی که روزی تاجری را با مصرع معروف یا قناعت پر کند یا خاک گور به همراه معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید.

باب سوم گلستان

حکایت مرغ بریان به چشم مردم سیر

در این مطلب حکایت مرغ بریان به چشم مردم سیر را به همراه معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید.

باب سوم گلستان

حکایت گربه مسکین اگر پر داشتی

در این مطلب حکایت گربه مسکین اگر پر داشتی را به همراه معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید.

باب سوم گلستان

حکایت مبر حاجت به نزدیک ترش روی

در این مطلب حکایت مبر حاجت به نزدیک ترش روی را به همراه معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید.