برچسب : باب سوم گلستان سعدی

ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت آخر)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت آخر) ... پدر گفت: ای پسر، در این نوبت، تورا فلک یاوری کرد و اقبال رهبری تا صاحب دولتی به تو رسید...
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت دهم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت دهم)... آن شنیدستی که روزی تاجری / در بیابانی بیفتاد از ستور...
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت نهم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت نهم)... مرغ بریان به چشم مردم سیر / کمتر از برگ ترّه بر خوان است...
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت هشتم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت هشتم)... سفله چو جاه آمد و سیم و زرش / سیلی خواهد بضرورت سرش...
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت هفتم)... گفت: بلی، یک روز چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را خود به گوشه صحرا به حاجتی بیرون رفتم....
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت ششم) ... مبر حاجت به نزدیک ترش روی/ که از خوی بدش فرسوده گردی...
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت پنجم) ... جوانمرد گفت: اگر نوش دارو خواهم دهد یا ندهد و اگر دهد منفعت کند یا نکند....
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت چهارم)... گفت: آن که دلم چیزی نخواهد...
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت سوم) ... گفت: هذا المِقدارُ یَحمِلُکَ و ما زادَ عَلی ذلک فَانتَ حامِلُه....
ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی؛ در فضیلت قناعت (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
در فضیلت قناعت (قسمت دوم) یکی از ملوک عجم طبیبی (۱) به خدمت مصطفی، صلی الله علیه و سلم، فرستاد. سالی در دیار عرب بود، کسی (۲) پیش وی نبرد و معالجتی از وی در...