برچسب : باب ششم گلستان سعدی

ادبیات ادبیات و هنر

باب ششم گلستان سعدی / در ضعف و پیری (قسمت اول)

محمد زکی زاده
در ادامه مطالب گلستان سعدی، به باب ششم( در ضعف و پیری ) می پردازیم. مهمان پیری بودم در دیار بَکر که مال فروان داشت و فرزندی خوبروی. شبی حکایت کرد که مرا در عمر...