پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402

باب هشتم گلستان سعدی

سعدی - باب هشتم گلستان

حکایت احمق را ستایش خوش آید

در این مطلب حکایت احمق را ستایش خوش آید را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید…

سعدی - باب هشتم گلستان

حکایت خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد

در این مطلب حکایت خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد با مصرع معروف درشتی و نرمی بهم در به است را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید…

سعدی - باب هشتم

حکایت نیکبخت آن که خورد و کشت

در این مطلب حکایت نیکبخت آن که خورد و کشت را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید..