برچسب : باب هفتم گلستان

ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تاثیر تربیت (قسمت آخر، جدال سعدی با مدعی)

محمد زکی زاده
گلستان سعدی... قاضی چون سخن بدین غایت رسانید و از حدّ قیاس ما اسب مبالغه در گذرانید بمقتضای حکم قضا رضا دادیم و از ما مَضی درگذشتیم و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم و...
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ... درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگهای گران برخود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ...مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم چهارپایان می کند در چشم وی کشید و کور شد....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ...یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت: چندان که تعلق خاطر آدمی زادست به روزی اگر به روزی ده بودی بمقام از ملایکه درگذشتی....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ... پارسازاده ای را نعمت بی کران از تَرکَه عَمّان بدست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت اول)

محمد زکی زاده
باب هفتم گلستان سعدی ... اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است؛ هرجا که رود قدر بیند و بر...