برچسب : باب چهارم گلستان سعدی

ادبیات ادبیات و هنر

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت آخر)

محمد زکی زاده
باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت آخر) ... ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند. صاحبدلی بر او بگذشت، گفت: تو را مشاهره چندست؟...
ادبیات ادبیات و هنر

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت پنجم)... یکی در مسجد سِنجار بتطوّع بانگ نماز گفتی به ادائی که مستمعان از او نفرت گرفتندی....
ادبیات ادبیات و هنر

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت چهارم)... تنی چند از بندگان سلطان محمود گفتند حسن میمندی(1) را که: سلطان امروز تو را چه گفت در فلان مصلحت(2)؟...
ادبیات ادبیات و هنر

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت سوم)... یکی از حکما شنیدم که می‌گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکند......
ادبیات ادبیات و هنر

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت دوم)|... جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر، چندان که در محافل دانشمندان نشستی سخن نگفتی....
ادبیات ادبیات و هنر

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت اول)

محمد زکی زاده
باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت اول)... گفت: ای پدر، فرمان تو راست ولیکن می خواهم که بدانم در این چه مصلحت است؟...