برچسب : بازارسرمایه

رمزهای موفقیت

اروین دی یالوم

مهسا زکی زاده
اروین دی یالوم : همه می دانیم که احتمال خطا داریم، مگر آنکه آن قدر نادان باشیم که به “ادراک بی عیب و نقص”معتقد باشیم. تحلیلک...
رمزهای موفقیت

قدرت فکر

مهسا زکی زاده
قدرت فکر کسی که شنا کردن بلد است می‌داند که آب او را پایین نمی‌کشد، اما کسی که با شنا آشنا نیست، فکر می‌کند آب او را پایین می‌کشد و غرق می‌کند، برای همین بیهوده...
رمزهای موفقیت

بهشت

مهسا زکی زاده
بهشت مکان نیست، زمان است! زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجودمان است… و جهنم مکان نیست، زمان است! زمانی که اندیشه های منفی و کینه ورزی وجودمان...
رمزهای موفقیت

شانس

مهسا زکی زاده
شانس همان کار مثبتی هست، که تو در طبیعت انجام دادی و طبیعت به تو، یک کار خوب یا یک انرژی ‌مثبت بدهکار است و باید به تو، یک سود بدهد یا یک انرژی مثبت...