برچسب : بازار اقتصادی

روانشناسی موفقیت

سهم کارکنان از افزایش سهم کارخانه ها در بازار چیست؟ (قسمت دوم)

الهه علیاری
نتایج تحقیقات بر این امر دلالت دارد که تمرکز صنعت 2 اثر متقابل روی دستمزدها دارد: اثر تک خریداری و اثر اشتراکی (تک خریداری یعنی حالتی که فقط یک خریدار اصلی برای محصول موردنظر وجود...
روانشناسی موفقیت

سهم کارکنان از افزایش سهم کارخانه ها در بازار چیست؟ (قسمت اول)

الهه علیاری
سهم کارکنان از افزایش سهم کارخانه ها در بازار چیست؟ (قسمت اول) با توجه به رشد صنایع در آمریکا، سهم کارکنان چه رشدی کرده است؟ در بیشتر صنایع آمریکا، شرکت های بزرگ سهم بیشتری از...