برچسب : بازار بورس

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۶ تیر ۹۹: شاخص ۸۰۰۰۰ واحد دیگر سبز شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۶ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۶ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۵ تیر ۹۹: ۳۴۰۰۰ واحد رشد شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۵ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۵ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۴ تیر ۹۹: رشد ۸۰۰۰ واحدی شاخص و افت ۱۸۰۰۰ واحدی هم وزن

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۴ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۴ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۴ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹: شاخص ۶۶ هزار واحد دیگر رشد کرد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹: شاخص سد روانی کانال ۱۵۰۰۰۰۰ را هم شکست

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۹ تیر ۹۹: عقب گرد ۱۰۰۰۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

– گزارش بازار بورس ۹ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۹ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۲ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۸ تیر ۹۹: فشار عرضه در بسیاری از نمادها

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۸ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۸ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۶ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۷ تیر ۹۹: شروع خوب معاملات اول هفته

– گزارش بازار بورس ۷ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۷ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۴ تیر ۹۹: شاخص ۲۸ هزار واحد دیگر رشد کرد

– گزارش بازار بورس ۴ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۴ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳ تیر ۹۹: رشد نزدیک به ۵۰ هزار واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۳ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و...