برچسب : بازار سرمایه گذاری

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فبیرا (بسته‌ بندی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام فبیرا (بسته‌ بندي‌ ايران‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام فبیرا مشاهده می کنید سهام حرکت صعودی خود در قالب موج 5 شروع کرده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دتماد (تولید مواد اولیه دارو پخش)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام دتماد (تولید مواد اولیه دارو پخش)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام دتماد مشاهده می کنید سهم در بعد از اتمام اصلاح خود در قالب موج 2 و تشکیل الگوی cup حرکت صعودی...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شپلی (پلی اکریل ایران)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام شپلی (پلي اكريل ايران)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام شپلی مشاهده می کنید این سهم در روند صعودی خود در حال تکمیل موج 3 صعودی یا موج c می باشد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام مفاخر مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 خود می باشد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غالبر (لبنیات‌کالبر)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غالبر (لبنيات‌كالبر)...سهم پس از اتمام موج 3 خود و موج 4 در قالب مثلث انتظار داریم اکنون موج 5 صعودی خود را آغاز کند....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام درازک (دارویی‌ رازک‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام درازک (دارويي‌ رازك‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام درازک مشاهده می کنید سهم موج 1 صعودی خود را به اتمام رسانده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دجابر (داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌)

تحلیل تکنیکال سهام دجابر (داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام دجابر مشاهده می کنید سهم الگوی فنجان را تکمیل کرده است و موج 4 نزولی خود را به اتمام رسانده است......
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام خمحور (تولید محورخودرو )

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل زیر مشاهده می کنید سهام خمحور بعد از اتمام موج 3 صعودی و بعد از آن اصلاح موج 4، اکنون در حال رشد و تکمیل موج 5 و آخرین موج خود...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین) همانطور که در نمودار سهام خاذین مشاهده می کنید این سهم (سایپا آذین) پس از رشد و اتمام موج ۵ صعودی خود و شکل گیری موج  A،...