برچسب : بازار کار

روانشناسی موفقیت

سهم کارکنان از افزایش سهم کارخانه ها در بازار چیست؟ (قسمت دوم)

الهه علیاری
نتایج تحقیقات بر این امر دلالت دارد که تمرکز صنعت 2 اثر متقابل روی دستمزدها دارد: اثر تک خریداری و اثر اشتراکی (تک خریداری یعنی حالتی که فقط یک خریدار اصلی برای محصول موردنظر وجود...