برچسب : بازار

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپارس (بانک پارسیان)

زهرا دره شیری
سهام وپارس (بانک پارسیان) پس از صعود در قالب 5 موج الیوتی، در حال حاضر در موج 2 اصلاحی بسر می برد. موج اصلاحی تشکیل یک زیگ را داده است و به خط کف پارالل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

زهرا دره شیری
سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) 3 موج اصلی را به اتمام رسانده است و در موج اصلاحی 4 به سر می برد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خمهر (مهرکام ‌پارس‌)

زهرا دره شیری
همان طور در تحلیل تکنیکال سهام خمهر مشاهده می کنید، این سهام 5 موج اصلی را به اتمام رسانده و وارد موج اصلاحی 2 شده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) مشاهده می کنید این سهام در موج اصلاحی ۴ بسر می برد و...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است و در حال تکمیل موج 3 اصلی است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غگلستا (شیر پاستوریزه پگاه گلستان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام غگلستا مشاهده می کنید این سهام موج 1 (A) و 2 (B) خود را پشت سر گذاشته است و به نظر می رسد که وارد مرحله صعودی جدید...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام قشکر (شکر شاهرود)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل نمودار سهام قشکر (شکر شاهرود) مشاهده می کنید این سهام بعد از اتمام موج اصلاحی 2:3 خود و شکست خط مثلث وارد روند صعودی شده است. ...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بکام – رشد عالی ۳۸۵ درصدی

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده و معرفی سهم بکام (كارخانجات توليدی شهيد قندی) در تاریخ 21 دی ماه 98 در محدوده ی قیمتی 17335 ریال اکنون سهام بکام با رشد عالی 385 درصدی در محدوده ی...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام داوه (داروسازی آوه سینا)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام داوه (داروسازی آوه سینا) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام داوه مشاهده می کنید این سهام ۲ موج اصلی خود را تمام کرده و در حال کامل کردن موج...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام وپاسار مشاهده می کنید این سهام بعد از ۴ موج اصلی خود در حال تکمیل موج ۵ اصلی است. روند...