برچسب : بازتاب

رمزهای موفقیت

جهان بازتابی از خود شماست…

مهسا زکی زاده
جهان بازتابی از خود شماست… جهان بازتابی از خود شماست. اگر خود را از درون دوست بدارید و به خود مهر بورزید و ارج و ارزش نهید در زندگی بیرونی نیز همین حالات آشکار خواهد...