برچسب : بازرسی مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۱: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی...