برچسب : باغ سیب

ادبیات داستان کوتاه

داستان کوتاه باغ سیب

ارغوان فاطمی
داستان کوتاه باغ سیب ... یاد درختان باغ سیبمان می افتم، یاد تفرش. چیزی توی سینه ام می لرزد، مینا دوربین به دست منتظر ایستاده است....