برچسب : بال زدن

رمزهای موفقیت

حتی اگه فرشته هم باشی یکی هست از صدای بال زدنت خوشش نیاد

مهسا زکی زاده
حتی اگه فرشته هم باشی یکی هست از صدای بال زدنت خوشش نیاد جمله اى که توجهم را جلب کرد : “حتی اگه فرشته هم باشی یکی هست از صدای بال زدنت خوشش نیاد” این...