برچسب : بایزید بسطامی

حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس سوم (قسمت پنجم)

سوخته
شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی مجلس سوم – قسمت پنجم آلودگی در نظام عالم راه ندارد: لذا در دستورهای خاص می‌فرمایند که سالک حق ندارد بعد از جنابت با بدن جنب بخوابد. به جز...